Menighedsrådets Årsberetninger

 Beretning 28.marts 2019

Så er tiden kommet, hvor vi i Menighedsrådet gerne vil orientere jer om, hvad der er sket i de to sogne, siden vi sidst have fællesmøde.

Dette er Menighedsrådet’s 3. valgperiode. Vi har haft lidt udskiftning, da Birgit, valgt i Mygdal sogn, valgte at udtræde og Louise, valgt i Bjergby sogn, har taget orlov. Dette har bevirket, at vi har haft bud efter to suppleanter. Hanne Kronborg og Jørgen Juul Mikkelsen. Hanne sagde ja til posten som kontaktperson, og Jørgen er menigt medlem af menighedsrådet. Stor tak til jer, fordi I sagde ja med det samme.

 

Vi bliver som menighedsråd betroet ganske mange penge, som vi så prøver at bruge bedst muligt. Når året så gøres op, er det altid med en vis spænding vi imødeser resultatet. Hvordan ser regnskabet ud?

 I regnskabet 2018 har vi haft et lille underskud. Sidste regnskabsår viste et lille overskud og året før underskud, så det er ikke nemt at ramme det 100%

Vi holder Menighedsrådsmøder ca. hver måned. Dog har vi holdt en del ekstra møder vedr. Bjergby kirke’s restaurering. Sidste år fortalte jeg, at vi lukkede Bjergby kirke den 7.maj, og at biskop Henning Toft Bro ville komme den 1. søndag i advent, hvor vi håbede på at kirken ville være færdig.

Som I sikkert alle ved, kom det jo ikke til at holde stik. Vi har ventet og ventet…….som mange andre menighedsråd…. på, at vi skulle få noget retur fra bl.a. Nationalmuseet, som jo er inde i billedet, når man skal restaurere en gammel kirke. Det kom så endelig her i marts med nogle små rettelser, som vi så skulle svare på. For ikke at blive yderligere forsinket, har vi valgt at sende udbudsmaterialet til de forskellige håndværkere og så holde licitation, og så regner vi med at den endelige tilladelse kommer, og at vi så kan lukke kirken i uge 21. Biskoppen har igen skrevet i sin kalender, at han skal til Bjergby 1. søndag i advent, så vi håber det holder, og at der ikke skal en tredje rettelse til hans kalender.

Siden sidste møde har vi bl.a. fået orglet i Mygdal kirke renoveret og de to messinglysekroner, samt de små lamper på væggene, er sendt til gørtleren i Hjørring for at blive pudset og så få nye ledninger mm så der kan installeres LED-lys. De er sidst blevet pudset engang i 70érne, så det var tiltrængt.

Begge kirker og graverbygninger skal kalkes i år. Det er noget der sker hver tredje år.

Sognehuset, som jeg nævnte sidste år skulle have en let sandblæsning, gik desværre ikke helt som vi havde tænkt os. Der blev ”sandblæst” helt i bund, så vi stod pludselig med en hel ny situation. Det gav lidt søvnløse nætter. Kloge folk blev tilkaldt, og det endte med at Sognehuset blev pudset og skal efter Påske males hvidt igen. De udvendige lamper bliver renoveret, udvendige døre og vinduer bliver malet og så skulle det gerne ende med et rigtig flot resultat.

Personalemæssigt har vi sagt goddag til en ny kirkesanger, nemlig Freja Gru, som blev ansat den 1. september.  Vi har så desværre fået at vide, at Freja påtænker at studere teologi i Århus, og hun derfor fratræder til 1. juli.

Ligeledes har vores graver Niels Kirkholm valgt at gå på pension fra 28. februar. Stor tak til ham for de mange år.

Da vi står i en situation hvor vi regner med at Bjergby kirke er lukket og der så ingen kirkehandlinger vil være i det næst halve år, har vi valgt at bruge tid på at finde de rigtige løsninger. Kirkegården skal selvfølgelig passes og vi har derfor ansat gravemedhjælperen Betty Søttrup Thomsen fra 1. marts. Betty er jo kendt af mange, da hun gennem mange år har været ansat fra april til november.

Vi har kontaktet klokkekonsulent Per Rasmus Møller med henblik på automatisk klokkeringning i begge kirker. Der er ikke noget problem med at få det installeret i Bjergby, da klokken er fra 1867 og støbt i København, men klokken i Mygdal er blandt landets ældste og støbt på stedet i 1560, men også her kan der findes en løsning ved at man anskaffer en aflastningsklokke. Automatisk klokkeringning er noget af det vi skal have med i vores overvejelser, da der både kan spares lønkroner, men der kan også komme noget arbejdsmiljø ind i billedet på et tidspunkt.

 

Af aktiviteter kan jeg bl.a. nævne at vi sidste år den 17. maj havde en rigtig vellykket tur til Gl. Estrup. Den  23.maj går turen til Fur og man kan allerede nu tilmelde sig.

Vi har haft to velbesøgte koncerter med Vendsyssel Festival, som vi fik flyttet tilbage til Bjergby kirke, da den ikke blev lukket, som vi havde forventet, men i år finder koncerterne sted i Mygdal kirke.

Fælleskoret, hvor kirkekorene i Bjergby-Mygdal, Tversted og Hirtshals er gået sammen, har også givet velbesøgte koncerter i de respektive kirker.,

De frivillige, der holder Fællesspisning i Sognehuset har i år haft forskellige arrangementer, men også Sogneeftermiddagene har budt på et varieret program. Jeg vil anbefale jer at holde øje med programmerne, når de kommer ud.

Der har været afholdt Familiegudstjenester, grill ved Mygdal kirke, høst-og Lucia gudstjenester i både Mygdal og Bjergby og så selvfølgelig også almindelige gudstjenester i de to kirker.

Børnekor, Babysalmesang og Minikonfirmander kører som planlagt, men der er desværre i år kun konfirmation i Bjergby kirke, dog med hele 24 konfirmander. Som noget nyt, har der også været afholdt et velbesøgt møde for forældre til konfirmanderne

Vi har desværre måttet sige farvel til Mandagscafeen, som blev holdt den første mandag i måneden og ligeledes Bazaren i november.

Til slut vil jeg takke menighedsråd, ansatte, vikarer og frivillige for deres store arbejde i Bjergby Mygdal Sogn.

  

Menighedsrådets årsberetning 15.03.2018  

 

En gang om året er der en beretning fra menighedsrådet om livets gang i Bjergby Mygdal sogn.

Tanken er, at orientere om, hvad der er sket og desuden orienterer om planlagte projekter.

Vi er nu et ”knap” så nyt menighedsråd. Der er gået et år siden det nuværende menighedsråd trak i arbejdstøjet. Vi er kommet godt fra start, men det er jo noget af en speciel opgave vi har påtaget sig. Vi har bl.a. et budget vi skal overholde, og vi er arbejdsgivere for de ansatte.

Dog ikke sognepræsten, som er ansat af staten.

Med hensyn til budgettet fra 2017 kan jeg oplyse, at vi har haft et pænt overskud. I 2016 var der et mindre underskud, men det skyldes bl.a. forskydninger i nogle opgørelser.

Menighedsrådet har afholdt mindst ét møde om måneden, med undtagelse af juli måned.

Vi har afholdt en Visionsdag den 20. juni, hvor vi diskuterede forskellige emner- bl.a. Gudstjenestelivet i de to sogne, musiklivet, kor og koncerter, mødeaktiviteter, foredrag, fællesaktiviteter, ungdomsarbejde, minikonfirmander, babysalmesang, Sogneudflugten, indsamlinger og meget andet.

Derudover afholdes adskillige møder i nedsatte udvalg.

Vi har bl.a. et kirkeblads/aktivitetsudvalg.

Her bliver det besluttet, hvad der skal med i To Sogne.  De forskellige arrangementer bliver planlagt og vi forsøger at finde arrangementer, som samlet set kan appellere bredt til sognets beboere.

Det sker bl.a. ved at vi holde 8 gange Torsdagseftermiddage med foredrag og musik.

Endvidere Familiegudstjenester, Høstgudstjeneste på Tangsgård, Spejdergudstjeneste og gudstjeneste på Odden.

Hver år i august har vi en Familiegudstjeneste i Mygdal, hvor vi slutter af med der tændes op i grillen.

Vi planlægger også Sogneudflugten, som i år går til Gl. Estrup den 17.maj. Program kommer senere.

Et særligt nedsat udvalg, som især består af frivillige tager sig af Fællesspisning.

Mandagscafe, som er den første mandag i måneden og kulminerer i november, hvor der holdes Basar. Her

har man i mange år sendt overskuddet til Danmission. 

Der har været koncerter med Fælles koret og især koncerterne i samarbejde med Vendsyssel Festival har fyldt Bjergby kirke. Her vil jeg lige gøre opmærksom på, at netop de koncerter vil i år finde sted i Mygdal kirke, da Bjergby kirke bliver lukket fra 7. maj.

Sognehuset er også meget benyttet hele året. Vi har en kalender, som man noterer i, når man benytter

Sognehuset….og den er godt fyldt.

 

Nye ting, der skal ske i år.

Orglerne i begge kirke bliver normalt efterset en gang årligt, men i år får Mygdal kirke en tiltrængt renovering som går i gang efter påske, så den kan være klar når vi lukker Bjergby kirke.

Som de fleste sikkert har hørt går vi i gang med at renovere Bjergby kirke.

Vi forventer at lukke kirken fra 7. maj og til 1. søndag i advent. Her har biskop Henning Toft Bro noteret i sin kalender, at han skal til Bjergby, så vi håber at tidsplanen holder.

Vi har fået et beløb til at restaurere kirken for bl.a. skal kirken kalkes og der skal nye farver på bænkene, men som det ansvarlige menighedsråd vi er, har vi besluttet at når vi nu skal i gang, synes vi at bl.a. at gulvet og et nyt varmeanlæg skal med, så det ikke kommer om nogle få år, så vi håber på at et velvilligt Provstiudvalg finder en løsning på, hvordan vi får det sidste finansieret. 

Sognehuset og Graverhuset i Bjergby får også en tiltrængt omgang, da der på et tidspunkt er brugt en forkert maling på Sognehuset, så efter at have spurgt nogle, der har forstand på det, giver vi det en omgang ”blid” sandblæsning og så en ny omgang maling.

Indbrud i netop Graverhuset i Bjergby har også medført, at vi nu har installeret video overvågning. Vi er godt nok dækket ind forsikringsmæssigt, men en selvrisiko på 15.000 gør, at vi har valgt at beskytte de nye maskiner.

 

Vedr. personalet har vi sagt farvel til vores vikarorganist Peter Toft den 31. 01 og da vores faste organist først kommer tilbage midt i april, har vi haft forskellige afløsere på. Dog har Peter Toft stadig ansvar for børne-og voksenkor indtil Benedikte kommer tilbage. Ellers er der ikke sket mere på personalesiden.

Dette var hvad jeg har planlagt at fortælle, dog vil jeg lige minde jer om, at kirken er et sted, hvor ingen spørger jer om, hvad I skal købe og heller ingen, der holder øje med om I nu har været der længe nok, eller hvorfor I er der. Der er højt til loftet fysisk og mentalt og der er ro! Du skal ikke andet end lytte og nyde de smukke kirkerum.

Til slut vil jeg anbefale jer……hvis I ikke allerede har den, at der er en APP, der hedder Kirkekalenderen. Her kan man se, hvad der sker i Bjergby-Mygdal Sogn. Der står bl.a. hvornår der er gudstjenester i de to kirker og der er også andre oplysninger såsom statistik mm.

 Sognet har også en hjemmeside Bjergby Mygdal Pastorat og en Facebook gruppe, der hedder Bjergby-Mygdal Sogn.

Formand for Bjergby- Mygdal´s Menighedsråd

Alice Rokkjær

 

 

Menighedsrådets beretning 16.03 2017. 

 

En årsberetning er et tilbageblik på det forgangne år, men også et blik på det fremtidige. Sådan er det almindeligt for enhver bestyrelses arbejde….og sådan er det også for menighedsrådet.

Den 13. september 2016 afholdt de fleste sogne i Danmark orienteringsmøder i forbindelse med det forestående menighedsrådsvalg.

I Bjergby-Mygdal havde vi et stort problem, da det på et tidspunkt så ud til, at syv af de otte medlemmer ville forlade menighedsrådet. Det var der forskellige årsager til. Det lykkedes dog at ”overtale” to til at tage en periode mere. I stedet for fem fra Bjergby og tre fra Mygdal, blev vi enige om at begge sogne skulle stille med fire kandidater. Det lykkedes heldigvis. Grunden til, at det er svært at få nye medlemmer til Menighedsrådet er nok, at vi er for dårlige til at fortælle, hvor interessant det egentlig er, så det har vi fire år til at gøre noget ved.

Når vi ser tilbage på 2016, har der været rigtig mange tilbud i Bjergby-Mygdal Sogn. Dog ser vi gerne at flere får øjnene op for de mange tilbud. Sidste år havde vi bl.a. 10 møder i Mandagscafeen, 8 Sogneeftermiddage, 4 Familiegudstjeneste, en Høstgudstjeneste på Tangsgaard i september , gudstjeneste på Odden og hos Spejderne i juni og Sogneudflugt i maj.

Når man har et godt produkt, er det vigtigt at gøre opmærksom på det, så derfor er vores hensigt, at markedsføre os så vi bliver mere synlige. Så I vil se flere opdateringer på Face book, og vi vil også reklamere noget mere i bl.a. Vendelboposten.

Med hensyn til konfirmanderne har Hjørring kommune fået lov til at deltage i et forsøgsprojekt fra 2016 til 2019, som betyder, at alt bliver som det plejer: alle konfirmander fra Bjergby og Mygdal, som jo går i forskellige 7.klasser på Højene Skole, bliver undervist sammen med deres klasser derinde. Menighedsråd og præst har gjort hvad de kunne, for at få konfirmationsundervisningen herud, men der har ikke været noget at gøre. I stedet inviteres konfirmanderne, fra september til april, til 4 gange fællesspisning kl. 18.00 og herefter undervisning, og de ser kirker og kirkegårde indtil vi slutter kl. 20.30 i Sognehuset. Her kan præst og konfirmander lære hinanden at kende inden konfirmationen.

Næsten alle Bjergby-Mygdal konfirmanderne vil gerne konfirmeres herude, og der bliver omkring 24 konfirmander. Som det ser ud nu, vil alle konfirmeres i Bjergby, men det kan nå at ændre sig.

Mini konfirmanderne begyndte i oktober og sluttede i februar. Der har været en 10-12 stykker, godt halvdelen af klassen, og de har så bl.a. gået Lucia i både Mygdal og Hjørring. Det har været meget fint og flot klaret af både dem og vores nye organist Benedikte Hauge.

Benedikte blev ansat sidste år i februar og hun er siden blevet gift og venter barn, så derfor har vi ansat Peter Toft fra Vrå som vikar i den periode, hvor Benedikte holder barsel. Peter Toft har tidligere i en årrække været ansat i Tornby-Vidstrup, så det er en erfaren organist vi har fået fat i.

 I maj har vi planlagt at holde en Visionsdag for alle de ansatte og det samlede menighedsråd. Det skulle der gerne komme nogle nye ideer ud af, og skulle der sidde nogle her med nogle gode tips til hvad vi kan gøre, høre vi gerne fra jer.

Vi har i flere år søgt om penge til at restaurere Bjergby Kirke og det er blevet bevilget. Vi regner med at gå i gang her sidst på året, muligvis først i 2018, og lukker derfor kirken i en periode. Den skal kalkes indvendig, og så skal bænke og gulve males og lakeres. Vi har kontakt med en arkitekt som vil hjælpe os med projektet. Vi håber og forventer, at der kan holdes konfirmation i en hel nymalet og flot restaureret kirke.

 

Til slut  skal I ikke snydes for lidt statistik.

Bjergby har p.t. 1007 medlemmer af Folkekirken

Der blev født 5…døde 7….døbt 11…konfirmeret 16….viet 1 par …begravet 7

Mygdal har p.t. 488 medlemmer af Folkekirken

Der blev født 6….døde 5….døbt 3….konfirmeret 4….viet 2 par og begravet 7

 

Dette var hvad jeg havde planlagt at fortælle, dog vil jeg lige anbefale jer….hvis I ikke allerede har den, at der er en APP der hedder Kirkekalenderen. Her kan man se, hvad der sker i Bjergby- Mygdal Sogn. Der står bl.a. hvornår der er gudstjeneste i de to kirker…og I skal være så hjertelig velkommen…….

 

Formand for Bjergby -Mygdal´s Menighedsråd

Alice Rokkjær

 

 
 
 
SITEMAP:VelkommenOm Bjergby-MygdalGudstjenesterDet sker i SognehusetKonfirmanderFamiliegudstjenesterKoncerter m.v.GalleriSognepræstenMenighedsrådKorBeretningerAnsatteSeo (IKKE SLETTE!!)SogneeftermiddagFællesspisning